1. Sendai-Matsushima Taiken Walk
  2. หมู่บ้านศิลปหัตถกรรมอาคิอุ

หมู่บ้านศิลปหัตถกรรมอาคิอุ (Akiu Craft Park)

หมู่บ้านศิลปหัตถกรรมอาคิอุ

สถานที่ซึ่งศิลปะและวิถีชีวิตชุมชมผสมผสานกันอย่างลงตัว

ตำนานศิลปหัตถกรรมที่สืบทอดมายาวนานใน “ตระกูลช่าง” ผู้มีความสามารถเป็นเลิศทั้ง9
ตระกูลซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้
โดยที่แต่ละตระกูลได้รังสรรค์งานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

งานศิลปะเหล่านี้ นอกจากจะถูกสร้างขึ้นเพื่อการสืบทอดของวัฒนธรรมแล้ว
การค้นหาความงดงามที่ดำรงอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นนี้ยังทำให้เกิดการ “พบรัก”
ของเหล่านักเดินทาง กับชิ้นงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นอยู่เสมอๆ ในความเงียบสงบภายในหมู่บ้านแห่งนี้
ได้แฝงไว้ถึงความแรงกล้าในอารมณ์ของการสร้างสรรค์งานศิลปะแต่ละชิ้น

ที่ศาลาโคเคชิโนโมริ(ป่าโคเคชิ) ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของหมู่บ้าน
ท่านจะสามารถมองทิวทัศน์ของเมืองออนเซนโอคุสะชิกิอาคิอุ
และชื่นชมความงามของต้นยามะโบชิ(ต้นดอกวู้ด) และใบเมเปิลที่เปลี่ยนแปลงความงามตามฤดูกาล

ที่ตั้ง
เลขที่ 54 อุเอฮาระ ยูโมโตอาสะ อาคิอุโจ เขตไทฮาคุ มิยะงิ รหัสไปรษณีย์ 982-0241
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
โทรศัพท์  022-398-2770
อีเมล์
ไม่มี
การเดินทาง
ทางรถยนต์
จากตัวเมืองเซ็นได ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 286 ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ใช้เส้นทางเซ็นไตนิชิ(ตะวันตก) ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
ใช้ทางด่วนสายโทโฮคุ จากทางเข้าด่านเซ็นไดมินามิมุ่งหน้าไปฝั่งตะวันตกใช้เวลาประมาณ 15 นาที
ทางรถประจำทาง
จากป้ายรถบัส สถานีเซ็นไดฝั่งตะวันตก (ป้ายรถบัสหมายเลข 8 ของบ.เดินรถมิยากิโคซือ) ลงที่ป้ายอาคิอุออนเซ็นยุโมโตะ(秋保温泉湯元) เดินเท้าต่อใช้เวลาประมาณ 15 นาที

ผมเห็นประสบการณ์การวางแผนสถานที่ให้บริการนี้